Cenník detektívnej služby

Cenník Detektívnej služby

Platný od 01.09.2014

  1. Cena stanovená na základe hodinovej odmeny 

Činnosť:

Hodnota Cena v € od:
bez DPH s DPH

Práca detektíva (operatívne šetrenie)

1 hod.*) 12,50 € 15,00 €

Práca dvojice detektívov

1 hod.*) 20,00 € 24,00 €

Práca tímu detektívov (spravidla 4 detektívi)

1 hod.*) 35,00 € 42,00 €

Detektívne služby vykonávané v zahraničí (+ náklady)

1 hod.*) 30,00 € 36,00 €

Poskytovanie odborných rád

1 hod.*) 15,00 € 18,00 €

Spracovanie materiálov (foto, video, CD, DVD)

1 hod.*) 10,00 € 12,00 €

Písomné spracovanie zmluvy, podania, odvolania, obhajoby, a pod. – v rozsahu 1 strana (SK / AJ, HU)

SK 20,00 € 24,00 €
/ AJ, HU 30,00 € 36,00 €

Písomné spracovanie zmluvy, podania, odvolania, obhajoby, a pod. – v rozsahu do 2-3 strany (SK / AJ, HU)

SK 25,00 € 30,00 €
/ AJ, HU 35,00 € 42,00 €

Zastupovanie klienta pred orgánom činným v trestnom konaní, správnym orgánom alebo iným subjektom

1 hod.*) 30,00 € 36,00 €

Zastupovanie klienta v konaní pred súdom s výnimkou trestno-právnych vecí 

1 hod.*) 70,00 € 84,00 €

Príprava klienta na súdne pojednávanie, na úkone orgánu činného v TK, správnom pojednávaní, a pod.

1 hod.*) 35,00 € 42,00 €

Použitie vozidla (cesta z/na firmu, počas akcie)

1 km 0,40 € 0,48 €

    *)1 hod. = za každú začatú hodinu

Pri niektorých špeciálnych činnostiach sa vyžaduje zaplatenie paušálnej zálohy!

  1. Cena stanovená zmluvne – paušálna odmena

Cena stanovená zmluvne sa určuje ako paušálna platba v dopredu dohodnutej výške za dopredu dohodnutú službu bez ohľadu na odpracované hodiny. V zmluvnej cene nie sú zapracované nepredvídateľné výdavky ani ďalšie nevyhnutné náklady, ktoré však musia byť dopredu prekonzultované a schválené klientom.

  1. Cena stanovená z podielu -  podielová odmena 

Podľa náročnosti prípadu  – 5-20 % - splatnosť je až po vymožení pohľadávky. V cene nie sú zahrnuté ďalšie výdavky – splatné pri uzavretí zmluvy.

  1. Ďalšie nevyhnutne vynaložené náklady

K uvedeným cenám si spoločnosť zvlášť účtuje náhradu hotových výdavkov (najmä výpisy, jednanie na úradoch, dokumentačné náklady, materiály, tlačivá, kolky, záznamový materiál, prepravné náklady a pod.). O nákladoch je klient dopredu a včas informovaný.

Tento cenník je orientačný. Pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí detektívnych služieb môže konateľ dohodnúť s klientom rozdielny spôsob a výšku odmeny. V odôvodnených prípadoch môže detektívna kancelária svoju odmenu primerane znížiť (až na polovicu základnej sadzby tarifnej odmeny).