Komplexná bezpečnosť

Poskytovanie bezpečnostných služieb spoločnosťou  SEEN s.r.o. spočíva vo vypracovaní komplexného bezpečnostného projektu zabezpečenia chráneného priestoru podľa požiadaviek klienta. Vo všeobecnosti sa jedná o vytýčenie ochranných zón I. až IV. a návrhu bezpečnostného riešenia pre jednotlivé zóny. Bezpečnostné riešenie je súbor technických, elektronických, mechanických a iných bezpečnostných prvkov a ich kombinácií, návrh a v prípade potreby vypracovanie organizačných opatrení, poskytnutie fyzickej ochrany (strážnej služby), ktorých cieľom je ochrana Vášho majetku.

Pri vytyčovaní zón a spracovaní návrhov na ich ochranu sa postupuje od:

Zóny I., ktorou je vlastný chránený priestor, ktorým môže byť rodinný dom, administratívna alebo výrobná hala spoločnosti, resp. akýkoľvek iný objekt, ktorý je z pohľadu bezpečnosti nutné ochrániť pred nepovolanými osobami. Pri návrhu riešenia sa postupuje od vonkajších častí objektu (murivo, okná, dvere, vetracie otvory a pod. cez vnútornú ochranu priestorov. až po "jadro" ochrany (napr. trezor, server, archív a pod.). Komplexnosť nami poskytovanej služby spočíva v zabezpečení jednak kamerových, a iných poplachových systémov, bezpečnostných fólií (až 4 vrstvovej odolávajúcej explózii výbušného systému), hliníkových žaluzií s ochranou proti vypáčeniu, a mnoho ďalších možností.

Zóna II. sú priľahlé priestory a budovy, ktorých stupeň ochrany je nižší, avšak cieľom ochrany je spomaliť, resp. sťažiť postup k chránenému objektu.

Zóna III. je vonkajší perimeter (oplotenie, murivo, živý plot, stena susednej budovy, vodná plocha, cesta a pod.), ktoré vo všeobecnosti vymedzujú chránený priestor ako celok.  Vhodným použitím technických a elektronických prostriedkov je možné nežiadaný vstup na územie chráneného priestoru spomaliť, sťažiť, alebo v prípade otvoreného priestoru včas detekovať pohyb osoby. Pritom je dôraz kladený na elimináciu nežiadúcich poplachov zapríčinených domácimi, alebo voľne žijúcimi zvieratami, poveternostnými vplyvmi alebo neúmyselným konaním. Zabezpečenie perimetra je kľúčové vo vzťahu k chránenému objektu, nakoľko včasná detekcia nežiadaného vniknutia umožňuje dostatočný reakčný čas na vyslanie zásahovej jednotky, resp. policajnej hliadky.

Zóna IV. sú objekty, veci a dokumenty, ale aj osoby mimo chráneného objektu. Ochrana je zabezpečovaná technickými prostriedkami umožňujúcimi sledovanie pohybu, ale aj zabezpečenie fyzickej ochrany osoby, resp. prevozu chránenej veci (pozn. okrem finančnej hotovosti väčšieho rozsahu).

Samozrejmosťou je možnosť pripojenia chráneného objektu na pult centrálnej ochrany, zabezpečenia 24/7 strážnej služby, resp. v prípade potreby detektívnej služby.

SEEN s.r.o. posudzuje každú zákazku individuálne, pričom prípravu projektu a navrhované riešenia priebežne konzultuje s klientom. Poskytnutie záručného a pozáručného servisu na bezpečnostné prvky sú samozrejmosťou.