Cenníky

Napriek dodržiavanému princípu individuálneho prístupu ku klientovi uvádzame orientačné cenníky poskytovaných služieb, resp. vzory cenových ponúk. Ceny uvedené na týchto stránkach sú orientačné. Cena každej zákazky je dohodnutá v písomnej zmluve o poskytnutí bezpečnostnej (strážnej, detektívnej alebo technickej) služby. Spoločnosť SEEN s.r.o. neuplatňuje žiadne skryté ani vopred neprekonzultované poplatky ! Každá prípadná zmena v kalkulácii je vopred dohodnutá a schválená klientom. Pri spracovaní návrhov bezpečnostných projektov sa prihliada aj na možné riziká a nepredvídateľné okolnosti, na ktoré je klient vopred upozornený. Každá prípadná zmena rozsahu poskytovanej služby (rozšírenie alebo zúženie) je písomne podchytená v dodatku zmluvy.


Pri individuálnom prístupe ku klientovi sa riadime pravidlom:

DISKRÉTNOSŤ - DOSTUPNOSŤ - SPOĽAHLIVOSŤ