Komplexná bezpečnosť

Poskytovanie bezpečnostných služieb spoločnosťou SEEN s.r.o. spočíva vo vypracovaní komplexného bezpečnostného projektu zabezpečenia chráneného priestoru podľa požiadaviek klienta. Vo všeobecnosti sa jedná o vytýčenie ochranných zón I. až IV. a návrhu bezpečnostného riešenia pre jednotlivé zóny. Bezpečnostné riešenie je súbor technických, elektronických, mechanických a iných bezpečnostných prvkov a ich kombinácií, návrh a v prípade potreby vypracovanie organizačných opatrení, poskytnutie fyzickej ochrany (strážnej služby), ktorých cieľom je ochrana Vášho majetku.

Pri vytyčovaní zón a spracovaní návrhov na ich ochranu sa postupuje od:

Zóny I., ktorou je vlastný chránený priestor, ktorým môže byť rodinný dom, administratívna alebo výrobná hala spoločnosti, resp. akýkoľvek iný objekt, ktorý je z pohľadu bezpečnosti nutné ochrániť pred nepovolanými osobami. 

Zóna II. sú priľahlé priestory a budovy, ktorých stupeň ochrany je nižší, avšak cieľom ochrany je spomaliť, resp. sťažiť postup k chránenému objektu.

Zóna III. je vonkajší perimeter (oplotenie, murivo, živý plot, stena susednej budovy, vodná plocha, cesta a pod.), ktoré vo všeobecnosti vymedzujú chránený priestor ako celok. 

Zóna IV. sú objekty, veci a dokumenty, ale aj osoby mimo chráneného objektu. 

Samozrejmosťou je možnosť pripojenia chráneného objektu na pult centrálnej ochrany, zabezpečenia 24/7 strážnej služby, resp. v prípade potreby detektívnej služby.

SEEN s.r.o. posudzuje každú zákazku individuálne, pričom prípravu projektu a navrhované riešenia priebežne konzultuje s klientom. Poskytnutie záručného a pozáručného servisu na bezpečnostné prvky sú samozrejmosťou.