Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod do ORSR

Povinný zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra je účinný od 01.11.2018 a platí takmer pre všetky právnické osoby. Túto povinnosť nemajú len právnické osoby, ktoré sú:

  • subjektom verejnej správy,

  • emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu,

  • subjektom zapísaným v Registri partnerov verejného sektora.

Pri právnickej osobe, ktorá nie je subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo rovnocenných medzinárodných noriem, sa v zmysle zákona č. 52/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len "zákon"), s účinnosťou od 1. novembra 2018 do obchodného registra zapisujú aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu:

  • meno, priezvisko,

  • rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,

  • adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu,

  • štátna príslušnosť,

  • druh a číslo dokladu totožnosti,

  • údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu.

Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod v obchodnom registri nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora.

Pre subjekty už zapísané v obchodnom registri, na ktoré sa vzťahuje povinnosť mať zapísané údaje o konečných užívateľoch výhod v obchodnom registri, je v zákone upravené prechodné obdobie štrnástich mesiacov (od 1. novembra 2018 do 31. decembra 2019), do ktorého si musia tieto údaje zapísať (podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi). Novo zapisované subjekty sa od 1. novembra 2019 zapisujú už s údajmi o konečných užívateľoch výhod, pričom lehota úradu na spracovanie návrhov na zápis konečného užívateľa výhod sa predĺžila do 30. júna 2020.

(Zdroj: https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/detail/_zapis-udajov-o-konecnom-uzivat ).

V prípade, že právnická osoba nepodá návrh na zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra do 31.12.2019 alebo ak údaje o konečnom užívateľovi výhod nebudú zodpovedať skutočnosti, registrový súd môže uložiť spoločnosti alebo osobe, ktorá je oprávnená konať v jej mene, pokutu až do výšky 3 310 EUR.

Spoločnosť SEEN s.r.o. zabezpečí splnenie tejto povinnosti jednoducho, spoľahlivo a za dostupnú cenu. V prípade záujmu nás kontaktujte na emailovej adrese seensro@gmail.com, prostredníctvom formulára na stránke, alebo prostredníctvom stránky https://www.facebook.com/SEENsro/.

CENA zápisu je 40,00 € bez DPH, t.j. 48,00 € s DPH.

Po dohode Vám zašleme formulár spolu s plnou mocou, ktorú netreba úradne overovať a po zaplatení poplatku zabezpečíme registráciu v rámci príslušného obchodného registra.