Strážná služba

S cieľom skvalitnenia poskytovaných bezpečnostných služieb, spoločnosť SEEN s.r.o. rozšírila svoj predmet podnikania o prevádzkovanie Strážnej služby, ktorú od 05.04.2017 poskytuje na základe licencie, udelenej Krajským riaditeľstvom PZ v Trnave pod č. PS 000852.

Strážna služba je
a) ochrana majetku na verejne prístupnom mieste,
b) ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste,
c) ochrana osoby,
d) ochrana majetku a osoby pri preprave,
e) ochrana prepravy majetku a osoby,
f) zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb,
g) prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta (ďalej len "prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému") alebo
h) vypracúvanie plánu ochrany.

Strážením sa rozumie priamy výkon činností uvedených vyššie prítomnosťou osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany na strážnom stanovisku v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo pri chránenej osobe, alebo pri chránenom majetku, kde tieto činnosti má vykonávať.

Cenník Strážnej služby

REFERENCIE:

Future Product Design a.s. (Praha) - stráženie zariadenia pri železničnom priecestí na Komárňanskej ul. vo Veľkom Mederi

HORNEX, a.s. (Bratislava) - stráženie staveniska predajne LIDL v Dunajskej Strede

SVOMA, s.r.o. (Lučenec) - stráženie staveniska SOUP Šamorín

Výkon strážnej služby počas dní obce na rôznych miestach