Detektívna služba

Určite sa Vám už vo Vašom podnikaní, alebo v osobnom živote stalo, že Vám chýbali určité informácie, na základe ktorých by ste sa rozhodli možno iným spôsobom, obchod radšej neuzavreli, alebo zmluvu nepodpísali. Práve tieto "chýbajúce" informácie môžu byť v správnom čase veľmi dôležité. Ak máte problém, s ktorým si neviete poradiť a nevie Vám pomôcť ani Polícia, alebo iný štátny orgán, obráťte sa na nás s dôverou a problém vyriešime k Vašej spokojnosti.

Ponuka našej spoločnosti je veľmi široká, a je upravená zákonom č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti nasledovne:
- hľadanie osoby
- hľadanie majetku
- monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste
- získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom
- získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch
- získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky
- získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo

Spoločnosť SEEN s.r.o. ponúka detektívne služby právnickým osobám, fyzickým osobám, advokátskym kanceláriám, finančným a leasingovým spoločnostiam, exekútorom, notárom, poisťovniam a všetkým klientom, ktorí potrebujú komplexné bezpečnostné a detektívne služby na profesionálnej úrovni s dôrazom na kvalitu, rýchlosť a diskrétnosť. O kvalite našich služieb svedčí neustále narastajúci dopyt po našich službách a množstvo spokojných klientov. Pri našej práci na celom teritóriu Slovenska spolupracujeme s bezpečnostnými zložkami a detektívnymi službami Českej republiky, Maďarskej republiky, Poľska, Ukrajiny, Rakúska a Nemecka.

Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť klienta najmä v prípadoch ak:

  • poskytnutím bezpečnostnej služby by spoločnosť porušila záujem chránený zákonom, alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom,

  • problém uvedený klientom nespadá do pôsobnosti spoločnosti,

  • existuje iná prekážka (napr. zmluvný vzťahu s osobou (fyzickou alebo právnickou), proti ktorej by poskytnutie služby smerovalo, existencia príbuzenského vzťahu a pod.)

  • akceptovaním prípadu by došlo k ohrozeniu realizácie iných, už prebiehajúcich zmluvných úkonov,

  • existujú iné objektívne príčiny.

Odmietnutie prípadu nesmie sledovať iný zámer, ako je uvedené vyššie. Odmietnutie nie je prípustné najmä z dôvodov politického, odborárskeho alebo náboženského presvedčenia osoby alebo jej príslušnosti k určitej rase, etnickej skupine alebo národnosti.

Advokátske kancelárie

Pokiaľ chce byť klient úspešný vo svojom prebiehajúcom trestno-právnom, občiansko-právnom alebo obchodno-právnom konaní, nemal by sa spoliehať len na výsledky činnosti či nečinnosti štátnych orgánov a inštitúcií. Namiesto pasívneho čakania na výsledky činnosti uvedených inštitúcií ponúkame našim klientom, teda advokátskym kanceláriám a advokátom našu prácu zameranú na získavanie dôležitých údajov a informácií, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok pred súdom alebo správnym orgánom. Spolupráca s našou detektívnou službou Vám umožní získať kvalitné, rýchle a diskrétne informácie a ich využitie v právne relevantnej forme.

Na základe požiadavky klienta vyhľadáme, zadokumentujeme a v záverečnej správe dodáme dôkazy v takej forme, aby ich mohol predložiť ako dôkazný materiál súdu alebo inému orgánu. V prípade potreby poskytneme aj svedeckú výpoveď detektíva, ktorý dôkazy získal a dokumentoval. Podľa potreby klienta zabezpečujeme informácie slúžiace k právnemu rozboru, poskytujeme analýzu a verifikáciu informácií z verejných aj neverejných zdrojov, zameriavame sa na získanie a dokumentovanie všetkých dostupných dôkazných materiálov. Na základe požiadavky klienta sprostredkujeme prehliadku priestorov klienta zamerané na vyhľadanie technických prostriedkov používaných na získavanie údajov o aktivitách klienta, navrhneme preventívne opatrenia na elimináciu týchto prostriedkov. Ponúkame spoluprácu pri zabezpečení mediálnej ochrany klienta, presadzovanie záujmov klienta v médiách, správne informovanie o priebehu kauzy spôsobom, aby nedošlo k poškodeniu záujmov klienta, škodlivými dôsledkami medializácie a negatívnou propagandou. Zisťujeme a dokumentujeme tiež informácie v súvislosti s vymáhaním pohľadávky. Postupujeme prísne v rámci platných zákonov. Klientovi poskytneme informácie ohľadne majetkových pomerov, postojoch a aktivitách klienta súvisiacich s priamym vyplatením pohľadávky.

Priamym vymáhaním dlhov sa nezaoberáme!

Podnikateľské subjekty

Klientovi poskytujeme možnosť využiť množstvo informácií o osobnom stave, majetkových pomeroch či konaní obchodného partnera. Získavame informácie o pravdivosti poskytnutých údajov druhou osobou, o skutočný záujem, uskutočniteľnosť a reálnosť pripravovaného obchodu.

Vykonáme previerky uchádzačov o zamestnanie, prípadne zamestnancov klienta zamerané na informácie o prípadných protiprávnych konaniach, stykoch a činnosti uvedených osôb, informácie týkajúce sa porušenia obchodného tajomstva a informácie pre správne rozhodnutie pri obsadzovaní riadiacich miest.

Spolupôsobíme pri vypátraní zdroja úniku informácií ohrozujúcich bezpečnosť alebo obchodné tajomstvo klienta, navrhneme a vykonáme opatrenia na ich elimináciu.
Monitorujeme činnosť osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste, poskytneme podklady a dôkazy o protiprávnom správaní a a dôkazy na vyvodenie disciplinárnej a personálnej zodpovednosti osôb hoci aj nasadením detektíva do pracovného prostredia pod legendou.

Svojim klientom zabezpečujeme získavanie informácii potrebných pre vedenie súdnych sporov a správneho konania, v prípade potreby zabezpečíme aj svedeckú výpoveď detektíva, ktorý informácie získal.

Fyzické osoby

Pokiaľ chce byť klient úspešný vo svojom prebiehajúcom trestno-právnom, občiansko-právnom alebo obchodno-právnom konaní, nemal by sa spoliehať len na výsledky činnosti či nečinnosti štátnych orgánov a inštitúcií.

Namiesto pasívneho čakania na výsledky činnosti uvedených inštitúcií ponúkame našim klientom našu prácu zameranú na získavanie dôležitých údajov a informácií, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok pred súdom alebo správnym orgánom. Spolupráca s našou detektívnou službou Vám umožní získať kvalitné, rýchle a diskrétne informácie a ich využitie v právne relevantnej forme.

Vykonávame pátranie po osobách a veciach, v prípade záujmu realizujeme pátranie po horúcej stope, zisťujeme styky a informácie o pohybe prípadne činnosti uvedených osôb.

Získavame informácie o pohybe a činnosti partnera alebo inej osoby v súvislosti s rozvodovým konaním, prípadne iným občiansko-právnym sporom.

Na základe požiadavky klienta získavame informácie o pohybe, stykoch a priateľoch Vašich detí alebo blízkych osôb slúžiace na predchádzanie drogových alebo iných závislostí. V prípade zistenia relevantných informácií navrhneme diskrétne riešenia.

Pri jednaní s osobami alebo firmami, s ktorými klient nechce prísť osobne do styku ho zastúpime, vyhľadáme osoby ktoré sa styku s klientom vyhýbajú, zistíme skutočné miesto ich pobytu, osobné pomery a majetkové pomery.

V prípade fyzického ohrozenia, alebo ohrozenia majetku nášho klienta po analýze vzniknutej situácie navrhneme a realizujeme opatrenia na elimináciu týchto rizík.

Na základe požiadavky klienta vyhľadáme, zadokumentujeme a v záverečnej správe dodáme dôkazy v takej forme, aby ich mohol predložiť ako dôkazný materiál súdu alebo inému orgánu. 

V prípade potreby poskytneme aj svedeckú výpoveď detektíva, ktorý dôkazy získal a dokumentoval.

Banky a nebankové spoločnosti, leasingové, úverové a poisťovacie spoločnosti

Naša detektívna služba poskytuje služby zamerané na riešenie problémov s ktorými sa uvedené spoločnosti stretávajú pri svojej činnosti.

Vykonávame preverenie pravdivosti údajov poskytovaných zmluvnými partnermi klienta pri uzatváraní rôznych typov zmlúv.

Poskytujeme pátranie a zisťovanie dôkazov a informácií po obchodných partneroch klienta, zisťujeme informácie o prípadných falošných údajoch a dokumentoch poskytnutých obchodným partnerom.

Poskytujeme zber informácií a identifikáciu majetku ktorý je predmetom zmluvného plnenia spoločnosti za účelom získavaní informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky.
Pátrame po majetku spoločnosti v prípade nedodržania zmluvných podmienok.
Vykonávame previerky poistných udalostí súvisiacich so spoločnosťou poskytovanými službami.

Klientovi poskytujeme možnosť využiť množstvo informácií o osobnom stave, majetkových pomeroch či konaní obchodného partnera. Získavame informácie o pravdivosti poskytnutých údajov druhou osobou, o skutočný záujem, uskutočniteľnosť a reálnosť pripravovaného obchodu.

Vykonáme previerky uchádzačov o zamestnanie, prípadne zamestnancov klienta zamerané na informácie o prípadných protiprávnych konaniach, stykoch a činnosti uvedených osôb, informácie týkajúce sa porušenia obchodného tajomstva a informácie pre správne rozhodnutie pri obsadzovaní riadiacich miest.

Na základe požiadavky klienta vyhľadáme, zadokumentujeme a v záverečnej správe dodáme dôkazy v takej forme, aby ich mohol predložiť ako dôkazný materiál súdu alebo inému orgánu. V prípade potreby poskytneme aj svedeckú výpoveď detektíva, ktorý dôkazy získal a dokumentoval.