Ochrana osobných údajov

Dňom 25.05.2018 sa uplatňuje nová legislatívna v oblasti ochrany osobných údajov:

 

 • Nariadenie EU parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov platné od 25.05.2016 účinné od 25.05.2018 (ruší smernicu 95/46/ES) (ďalej len "GDPR")
 • Smernica EU parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov účinné od 25.05.2018 (ruší smernicu 2008/977/SVV)
 • Zákon NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinný od 25.05.2018 (ruší zákon č. 122/2013 Z.z. ("Zákon")

 

Spoločnosť SEEN s.r.o. okrem spracúvania bezpečnostnej dokumentácie v súvislosti s ochranou osobných údajov striktne dodržiava pravidlá ochrany fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (čl. 1 Nariadenia a § 1 Zákona). V tejto súvislosti ubezpečujem svojich klientov, že spoločnosť SEEN s.r.o., v súlade so svojim krédom „Diskrétnosť – Dostupnosť – Spolahlivosť“ neposkytuje žiadne údaje o svojich klientoch a ich osobné údaje sú u nás v bezpečí; nie sú poskytované tretím stranám, okrem prípadov stanovených Zákonom, alebo osobitným predpisom. Uvedené sa vzťahuje či na fyzické osoby ale aj právnické osoby (vrátane fyzických osôb - podnikateľov), a to napriek skutočnosti, že v súlade s Recitálom, bod. 14 sa GDPR nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov, ktoré sa týka právnických osôb, a najmä podnikov založených ako právnické osoby vrátane názvu, formy a kontaktných údajov právnickej osoby.

 

 1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

SEEN s.r.o.

Jantárová cesta 1910/101

929 01 Dunajská Streda

IČO: 47811901

DIČ: SK2024101585

Spoločnosť zapísaná v OR okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo:  34578/T

Kontakt: JUDr. Tibor Baráth

Tel:     +421948312399

Email: seensro@gmail.com

www.seensro.sk

 

 1. Účel:
 1. Spracúvanie osobných údajov zamestnancov
 2. Plnenie zákonných povinností  pri poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti
 3. Poskytovanie tovarov a služieb v rozsahu predmetu podnikania okrem povinností uvedených v bode 2.

 

 1. Kategórie dotknutých osôb:
 1. Zamestnanci spoločnosti a zamestnanci na základe dohody o vykonaní práce mimo pracovného pomeru a dohody o brigádnickej práci študentov, manžel, manželka, deti a ďalšie údaje potrebné v súlade s osobitnými predpismi
 2. Klienti, ktorým sú poskytované služby v oblasti súkromnej bezpečnosti, v súlade so zákonom č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v platnom znení (Technická služba, Detektívna služba a Strážna služba)
 3. Klienti, ktorým sú poskytované iné služby, uvedené v obchodnom registri, ktoré nie sú poskytovaním služieb podľa bodu 2.

 

 1. Kategória príjemcov
 1. Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, daňový úrad,
 2. Štátny dozor ministerstva vnútra SR a kontrolný orgán krajského riaditeľstva PZ v rozsahu stanovenom v zákone, daňový úrad
 3. Daňový úrad

 

 1. Prenos osobných údajov do  tretích krajín alebo medzinárodných organizácií – nie

 

 1. Lehoty, po ktorých majú byť osobné údaje vymazané:

a)  2 roky v prípade korešpondencie, riešenia škodových udalostí a pod.

b)  5 rokov napr. evidencia pracovnej neschopnosti, zmluvy, vrátane zmlúv o poskytnutí bezpečnostnej služby, záznamy zo zasadania, výdajky a prevodovky

c)   10 rokov výplatné listiny, dokumenty viažuce sa k nemocenskému poisteniu, knihy doručených a odovzdaných faktúr, pokladničné doklady, nájomné zmluvy,

d)  50 rokov mzdové lisy

e)  Osobné spisy zamestnancov do doby dovŕšenia 70 rokov veku

 

 1. Technické a organizačné opatrenia: Vnútropodnikové pravidlá obsahujúce smernice pre technické opatrenia a smernicu na organizačné a personálne opatrenia, vedenie záznamu o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa.

 

 1. Právny základ: § 13 Zákona, čl. 6 GDPR