Ochrana osobných údajov

V rámci poskytovania komplexnej bezpečnosti Vám vypracujeme bezpečnostnú dokumentáciu v zmysle platných právnych predpisov:

  • Nariadenie EU parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov 
  • Smernica EU parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej spoločne len "GDPR") 
  • Zákon NR SR č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon") 

V rámci bezpečnostnej dokumentácie spravidla spracúvame:

1. Smernicu pre dodržiavanie bezpečnosti pri spracúvaní osobných údajov - Organizačné a personálne opatrenia

2. Vzory písomnosí k smernici:

    a. Záznam o poučení oprávnenej osoby (po jej preškolení z predpisov),

    b. Poučenie dotknutej osoby a informovaný súhlas

    c. Zmluva s sprostredkovaní 

3. Smernicu pre dodržiavanie bezpečnosti pri spracúvaní osobných údajov - Technické opatrenia

V prípade potreby bezpečnostnú dokumentáciu rozšírime o:

  • Smernicu pre dodržiavanie bezpečnosti pri spracúvaní osobných údajov - Kamerový informačný systém
  • Inštrukcie a strážne pravidlá pre výkon bezpečnostnej služby pri fyzickej ochrane objektov
  • Registratúrny poriadok
  • Bezpečnostnú smernicu (posúdenie bezpečnosti objektu, napr. pre colné orgány, poisťovne a pod.)

       - alebo o ďalšiu bezpečnostnú dokumentáciu podľa povahy a požiadaviek zadávateľa.

Cena vypracovania bezpečnostnej dokumentácie je individuálna a závisí od jej rozsahu.