Cenník detektívnej služby

Platný od 01.09.2014

Cena stanovená na základe hodinovej odmeny

Práca detektíva

Operativné šetrenie 

(1 hod.)

12,50 € bez DPH

15,00 € s DPH

Práca dvojice detektívov

(1 hod.)

20,00 € bez DPH

24,00 € s DPH

Práca tímu detektívov

spravidla 4 detektívi 

(1 hod.)

35,00 € bez DPH

42,00 € s DPH

Detektívne služby vykonávané v zahraničí

+ náklady

(1 hod.)

30,00 € bez DPH

36,00 € s DPH

Poskytovanie odborných rád

(1 hod.)

15,00 € bez DPH

18,00 € s DPH

Spracovanie materiálov

foto, video, CD, DVD

(1 hod.)

10,00 € bez DPH

12,00 € s DPH

Písomné spracovanie zmluvy, podania, odvolania, obhajoby, a pod.

v rozsahu 1 strana 

(SK)

20,00 € bez DPH

24,00 € s DPH

Písomné spracovanie zmluvy, podania, odvolania, obhajoby, a pod.

v rozsahu 1 strana 

(AJ, HU)

30,00 € bez DPH

36,00 € s DPH

Písomné spracovanie zmluvy, podania, odvolania, obhajoby, a pod.

v rozsahu do 2-3 strany

(SK)

25,00 € bez DPH

30,00 € s DPH

Písomné spracovanie zmluvy, podania, odvolania, obhajoby, a pod.

v rozsahu do 2-3 strany

(AJ, HU)

35,00 € bez DPH

42,00 € s DPH

Zastupovanie klienta pred orgánom činným v trestnom konaní, správnym orgánom alebo iným subjektom

(1 hod.)

30,00 € bez DPH

36,00 € s DPH

Zastupovanie klienta v konaní pred súdom s výnimkou trestno-právnych vecí

(1 hod.)

70,00 € bez DPH

84,00 € s DPH

Príprava klienta na súdne pojednávanie, na úkone orgánu činného v TK, správnom pojednávaní, a pod.

(1 hod.)

35,00 € bez DPH

42,00 € s DPH

Použitie vozidla

cesta z/na firmu, počas akcie

(1 km)

0,40 € bez DPH

0,48 € s DPH

1 hod. = za každú začatú hodinu

Pri niektorých špeciálnych činnostiach sa vyžaduje zaplatenie paušálnej zálohy!


Cena stanovená zmluvne - paušálna odmena

Cena stanovená zmluvne sa určuje ako paušálna platba v dopredu dohodnutej výške za dopredu dohodnutú službu bez ohľadu na odpracované hodiny. V zmluvnej cene nie sú zapracované nepredvídateľné výdavky ani ďalšie nevyhnutné náklady, ktoré však musia byť dopredu prekonzultované a schválené klientom.


Cena stanovená z podielu - podielová odmena

Podľa náročnosti prípadu - 5-20 % - splatnosť je až po vymožení pohľadávky. V cene nie sú zahrnuté ďalšie výdavky - splatné pri uzavretí zmluvy.


Ďalšie nevyhnutne vynaložené náklady

K uvedeným cenám si spoločnosť zvlášť účtuje náhradu hotových výdavkov (najmä výpisy, jednanie na úradoch, dokumentačné náklady, materiály, tlačivá, kolky, záznamový materiál, prepravné náklady a pod.). O nákladoch je klient dopredu a včas informovaný.


Tento cenník je orientačný. Pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí detektívnych služieb môže konateľ dohodnúť s klientom rozdielny spôsob a výšku odmeny. V odôvodnených prípadoch môže detektívna kancelária svoju odmenu primerane znížiť (až na polovicu základnej sadzby tarifnej odmeny).